23-08-2020

Genralforsamling 2020. DHIF Horsens.

Indkaldelse til D.H.I.F`s generalforsamling.

Torsdag d. 10september 2020kl. 19:00

i vores klublokale Sønderbrogade 3 Horsens.

P1:Valg af dirigent samt 2 stemmetællere:

P2:Besteyrelsens beretning fra det forløbne år.

Formandens beretning

Udvalgenes beretning:

Boccia

Gymnastik/motion

Stavgang

Svømning

Badminton

kreativ mandag aften

EDB

P3:Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

P4:Fastsættelse af kontingent

P5:Behandling af indkomne forslag 

P.6:Valg til bestyrelsen for 2 år

På valg er Preben Pedersen, Annelise Jørgensen, Annette Petersen.

P7: Valg af 2 suppleanter: -Birtha Schou og Hazel Petersen.

P.8: Valg af 2 revisorer - Finn August Laursen og Lisbeth Jensen.

P.9: Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen