30-07-2021

Tekst

Forårets 2020, aflyste generalforsamling.

Indkaldelse til D.H.I. F’s generalforsamling.

Torsdag d. 9-september-2021 kl. 19:00

I vores klublokale, Sønderbrogade 3.

P.1: valg af dirigent samt 2 stemmetællere:

P.2:Bestyrelsens +idrætsudvalgenes beretning fra det forløbne år

Formandens beretning

Udvalgenes beretning:

Boccia

Gymnastik/motion

Stavgang

Svømning

Badminton

Bordtennis

kreativ

EDB

Bankospil

P.3:Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

P.4: fastsættelse af kontingent.

P.5: Behandling af indkomne forslag.

P.6. valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er Benny Petersen, Lilian Saxbeck.

P.7: Valg af 2 suppleanter. – Birtha Schou, Hazel Petersen.

P.8: Valg af 2 revisorer. – Finn August Lauersen og Lisbeth Jensen.

P.9: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen