Vedtægter for De Handicappedes idrætsforening for Horsens og omegn.

§1.:

Foreningens navn er: De handicappedes idrætsforening for Horsens og omegn. Foreningen har hjemsted i Horsens.
Foreningens adresse er formandens.
Foreningen er stiftet den 1. marts 1973 og er medlem af Parasport Danmark og DGI.

§ 2.:

Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes udøvelse af idræt under betryggende ledelse og opsyn.

§ 3.:

Enhver kan optages som medlem af foreningen.
Som aktive medlemmer optages enhver der på grund af fysisk eller psykisk handicap ikke kan deltage i almindelig idræt.
Som aktive medlemmer regnes de idrætsudøvende.
Ved passivt medlemskab forstås støttemedlemskab.
Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. 

§ 4.:

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Medlemmer som er ramt af sygdom eller indlægges på behandlingshjem af længere varighed (mindst 3 mdr., kan overføres som passivt medlem ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5.:

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen skal indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle aktive medlemmer som ikke er i kontingent restance har stemmeret.
Medlemmer under 16 år og andre som har behov kan stemme ved deres forældre eller andres hjælp.

§ 6.:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
1.: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.: Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
4.: Fastsættelse af kontingent.
5.: Behandling af indkomne forslag.
6.: Valg til bestyrelsen.
7.: Valg af 2 suppleanter.
8.: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant findes og stemmes om.
9.: Eventuelt.

§ 7.:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat for bestyrelsen.

§ 8.: 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Ved afstemninger er simpelt stemmeflertal afgørende.
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Afstemning skal foregå skriftligt, når mere end 2 medlemmer fremsætter ønske herom.

§ 9.:

Foreningens anliggende varetages i det daglige af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således 2 medlemmer er på valg det ene år og 3 det følgende.
Genvalg kan finde sted.
Der kan indvælges ikke-handicappede i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§ 10.:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år og status d. 31. december til revisorerne.
Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisorerne inden d. 15. februar og revisorerne er til enhver tid bemyndigede til at foretage uanmeldt revision.

§ 11.:

Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst ¾ af stemmerne er for ophævelsen.
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet er beslutningsdygtig.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele Parasport Danmark og kan kun anvendes til idræt for handicappede.

§ 12.:

Kassereren skal være fuldmyndig og må kun ligge inde med kontanter til den daglige drift.
Det er formanden eller kassereren i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
Er der flere medlemmer fra samme familie i bestyrelsen, kan disse ikke tegne foreningen i fællesskab.
Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

§ 13.:  

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

D.H.I.F. for Horsens og omegn.

Del siden