Vedtægter for De Handicappedes idrætsforening for Horsens og omegn.

§ 1.:

Foreningens navn er: De handicappedes idrætsforening for Horsens og Omegn.

Foreningen har hjemsted i Horsens.

Foreningens adresse er formandens.

Foreningen er stiftet d. 1 marts 1973

og er medlem af Dansk handicap idræts forbund.

§ 2.:

Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes udøvelse af idræt under betryggende ledelse og opsyn.

§ 3.:

Enhver kan optages som medlem af foreningen.

Som aktive medlemmer optages enhver der på

grund af fysisk eller psykisk handicap ikke kan deltage i almindelig idræt.

Som aktive medlemmer regnes de idrætsudøvende.

Ved passivt medlemskab forstås støttemedlemskab.

Indmeldelse skal ske til bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Foreninger, klubber og virksomheder kan mod et særligt fastsat

kontingent optages som kollektivt passive medlemmer af foreningen 

§ 4.:

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Medlemmer som er ramt af sygdom eller indlægges

på behandlingshjem af længere varighed(mindst 3 mdr.),

kan overføres som passiv medlem ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5.:

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Generalforsamlingen skal indkaldes ved skriftlig meddelelse til

medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

Medlemmer under 16 år og andre som har behov

kan stemme ved deres forældre eller andres hjælp.

§ 6.:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1.: Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.: Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

4.: Fastsættelse af kontingent.

5.: Behandling af indkomne forslag.

6.: Valg til bestyrelsen.

7.: Valg af 2 suppleanter.

8.: valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.: Eventuelt.

§ 7.:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes

af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer

indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det emne,

som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling

afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat for bestyrelsen. 

§ 8.: 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Ved afstemninger er simpelt stemmeflertal afgørende.

Vedtægtsændringer kræver dog tilstedeværelse af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være til fordel for ændringen.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med vanligt varsel indkalde til ny generalforsamling.

Er2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer for ændringen, er denne vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Afstemning skal foregå skriftligt når mere end 2 medlemmer fremsætter ønske herom.

§ 9.:

Foreningens anliggende varetages i det daglige af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg det ene år og 3 det følgende.

Genvalg kan finde sted.

Der kan indvælges ikke-handicappede i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§ 10.:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år og status d. 31. december til revisorerne.

Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisorerne inden d. 15. februar og revisorerne er til enhver tid bemyndigede til at foretage uanmeldt revision.

§ 11.:

Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst ¾ af stemmerne er for ophævelsen.

Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet er beslutningsdygtig.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele Dansk Handicap Idræts Forbund og kan kun anvendes til idræt for handicappede.

§ 12.:

Kassereren skal være fuldmyndig og må kun ligge inde med kontanter til den daglige drift.

Formand og kasserer er i fællesskab underskriftberettigede til pengeinstitut.

§ 13.:  

Foreningen er uden ansvar for medlemmers personlige ejendele under idrætsudøvelse.

 

D.H.I.F. for Horsens og omegn.